Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 15 juni 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är InCoax Networks AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Gävle.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla och försälja produkter för bredbandsaccess via koaxialkabel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 550 000 kronor och högst 18 200 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier ska vara lägst 18 200 000 och högst 72 800 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.